کد خبر: ۸۴۷۷۴۰
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵ 09 May 2020
 

تابناک/جمعی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم، فراکسیون گام دوم انقلاب را با هدف تلاش در جهت تحقق اهداف بیانیه گام دوم تشکیل دادند.

فراکسیون گام دوم انقلاب

به گزارش  خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته جمعی از اصولگرایان یازدهمین مجلس شورای اسلامی با مطرح شدن پیشنهاد تشکیل فراکسیون گام دوم، موافقت کردند که تاکنون، ۱۰۲ نفر به عضویت آن درآمده‌اند. این فراکسیون با هدف تلاش در جهت تبیین، ترویج و گفتمان سازی راهبردهای کلان بیانیه گام دوم انقلاب و نشر مفاد آن در میان نمایندگان، آشنایی دقیق وکلای ملت نسبت به نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم، تلاش در جهت تحقق اهداف بیانیه در تمام طرح‌ها و لوایح در مجلس و کمیسیون‌ها و همگام سازی نظام تقنینی کشور با سیاست‌های تحول محور و استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی جوانان  در دوره جدید پارلمان تشکیل خواهد شد.

بنابر این گزارش، برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون گام دوم در دستور جلسه بعدی آن است که تا چند روز آینده برگزار خواهد شد. همچنین، سید حمیدرضا کاظمی، نماینده منتخب پلدختر در پارلمان آینده مسئولیت ارتباط گیری با اعضای فراکسیون مذکور را بر عهده‌دار دارد که در گفت‌و‌گو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان از احتمال افزایش تعداد نمایندگان عضو خبر داد. 

نام اعضای کنونی این فراکسیون به شرح زیر است:

۱- ﺳﻴﺪ ﺳﻠﻤﺎن ذاﻛﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ  اروﻣﻴﻪ

۲- وﺣﻴﺪ ﺟﻼل زاده ﻣﻨﺘﺨﺐ اروﻣﻴﻪ 

۳- زﻫﺮا شیخی ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺻﻔﻬﺎن 

۴-  ﻋﺒﺎس ﻣﻘﺘﺪاﻳی ﻣﻨﺘﺨﺐ  اﺻﻔﻬﺎن

۵- ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺎﻟﺤی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻗﻠﻴﺪ 

۶- ﻓﺮﻳﺪون حسن‌وند ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺪﻳمشک

۷- ﻣﺠﺘﺒی ﻳﻮسفی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻫﻮاز و ﺑﺎوی 

۸- ﺳﺎرا ﻓﻼﺣی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻳﻼم 

۹- ﻋﻠی اﻛﺒﺮ ﺑﺴﻄﺎﻣی  ﻣﺮدم اﻳﻼم 

۱۰- ﺟﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ  آﺑﺎدان 

۱۱- ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﻨﺘﺨﺐ  آﺑﺎدان 

۱۲- ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ  آﺳﺘﺎرا 

۱۳- ﺻﻤﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺑﺎﻓﺖ 

۱۴- ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺠﻨﻮرد 

۱۵- ﻣﻮﺳی ﻏﻀﻨﻔﺮآﺑﺎدی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻢ، رﻳﮕﺎن و ﻓﻬﺮج

۱۶- ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ بنابی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻨﺎب 

 ۱۷- ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﻤﻴﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺑﻮﺷﻬﺮ

۱۸- ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻛﺮمی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺑﻮﺷﻬﺮ

۱۹- ﻣﻬﺪی روﺷﻨﻔﻜﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻮﻳﺮاﺣمد

۲۰- ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻼ ﻣﻈﻠﻮﻣی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺑﻬﺒﻬﺎن 

۲۱- ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ 

۲۲- ﻛﻤﺎل ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ 

۲۳- روح ﷲ ﻣﺘﻔﻜﺮ آزاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺒﺮﻳﺰ 

۲۴- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻨﺎدی ﺳﻔﻴﺪان ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺗﺒﺮﻳﺰ

۲۵- ﻣﺤﺴﻦ زﻧﮕﻨﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ

۲۶- ﺳﻴﺪ ﻋلی ﻳﺰدی ﺧﻮاه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۲۷- غلامحسین رضوانی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۲۸- ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻴﺮﻫﺎدی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺗﻬﺮان

۲۹- ﻣﻬﺪی ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺗﻬﺮان

۳۰- روح ﷲ اﻳﺰدﺧﻮاه ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺗﻬﺮان

۳۱-  ﺳﻴﺪ اﺣﺴﺎن ﺧﺎﻧﺪوزی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۲-  ﺳﻴﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۳- اﺣﻤﺪ ﻧﺎدری ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺗﻬﺮان

۳۴- ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ دﻫﻨﻮی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺗﻬﺮان

۳۵- مجتبی رﺿﺎ ﺧﻮاه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۶- ﺳﻤﻴﻪ رفیعی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان

۳۷- ذﺑﻴﺢ ﷲ اﻋﻈمی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺟﻴﺮﻓﺖ

۳۸-  ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭼﺎﺑﻬﺎر

۳۹- ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎس زاده ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﭼﻨﺎران

۴۰-  ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺮز ﺣﺴﻴنی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺧﺪاﺑﻨﺪه

۴۱-  ﺳﻴﺪ ﻏﻨی ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺧﻠﺨﺎل

۴۲-  اﻛﺒﺮ اﺣﻤﺪ ﭘﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺧﻮاف و رﺷﺘﺨﻮار

۴۳- ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻋﺴﻜﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ داراب و زرﻳﻦ دﺷﺖ

۴۴-  ﺣﺴﻴﻦ ﮔﻮدرزی ﻣﻨﺘﺨﺐ  درود و ازﻧﺎ

۴۵- اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺿﺎﻳی ﻣﻨﺘﺨﺐ دﺷﺘﺴﺘﺎن

۴۶-  ﻳﺤﻴی اﺑﺮاﻫﻴﻤی ﻣﻨﺘﺨﺐ  دﻟﻔﺎن

۴۷- اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻴﻨﻴﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ راﻣﻬرﻣﺰ

۴۸- ﺣﺴﻦ ﻧﻮروزی ﻣﻨﺘﺨﺐ  رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ

۴۹- ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻼﻟی ﻣﻨﺘﺨﺐ  رﻓﺴﻨﺠﺎن و اﻧﺎر

۵۰- ﺣﺒﻴﺐ ﷲ دﻫﻤﺮده ﻣﻨﺘﺨﺐ زاﺑﻞ و زشک

۵۱- ﺣﺴﻴﻨﻌﻠی ﺷﻬﺮﻳﺎری ﻣﻨﺘﺨﺐ زاﻫﺪان

۵۲- ﻓﺪا ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜی ﻣﻨﺘﺨﺐ  زاﻫﺪان

۵۳- ﻋﻔﺖ ﺷﺮﻳﻌﺘی ﻣﻨﺘﺨﺐ  زرﻧﺪ

۵۴- ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠی زارﻋی ﻣﻨﺘﺨب ﺳﺎری

۵۵- ﻋﻠی ﺣﺪادی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎوﺟﺒﻼغ

۵۶- ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﺰاده ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺳﭙﻴﺪان و ﺑﻴﻀﺎ

۵۷- ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد حسینیﻛﻴﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻨﻘﺮ

۵۸- ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻌﺐ ﻋﻤﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮش

۵۹-  اﺣﻤﺪ راﺳﺘﻴﻨﻪ ﻫﻔﺸﺠﺎنی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺷﻬﺮﻛﺮد

۶۰- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺎک ﻓﻄﺮت ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺷﻴﺮاز

۶۱- ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎدری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻴﺮاز

۶۲- روح ﷲ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻴﺮاز

۶۳- اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺰﻳﺰی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻴﺮاز

۶۴-  ﻋﻠی ﺟﺪی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻴﺮوان

۶۵- ﺣﺠﺖ ﷲ ﻓﻴﺮوزی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻓﺴﺎ

۶۶- ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻴﭙﻮر ﺧﻨﻜﺪاری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ

۶۷-  ﺳﻠﻤﺎن اﺳﺤﺎﻗی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻗﺎﺋﻨﺎت

۶۸- ﭘﺮوﻳﺰ اوﺳﻄی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻗﺮوه

۶۹-  ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺣﻴﺪری ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ

۷۰- ﻋﻠی آذری ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻗﻮﭼﺎن

۷۱-  ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد ﺳﺎداﺗی ﻧﮋاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺎﺷﺎن

۷۲-  ﻋﻴﺴی ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻛﺒﻮدرآﻫﻨﮓ

۷۳- ﻣﻬﺪی ﻋﺴﻜﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺮج، اﺷﺘﻬﺎرد و آﺳﺎرا

۷۴- ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻣﺼﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۷۵- ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

۷۶-  ﻣﻨﺼﻮر ﺷﻜﺮاﻟﻬی ﻣﻨﺘﺨﺐﻛﻬﻨﻮج

۷۷- ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﮔﺮﮔﺎن

۷۸-  رﻣﻀﺎﻧﻌﻠی ﺳﻨﮕﺪوﻳﻨی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﮔﺮﮔﺎن 

۷۹- ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺧﺎﺗﻤی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن

۸۰-  اﻣﺎﻧﻘﻠﻴﭻ ﺷﺎدﻣﻬﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس

۸۱- ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻻرﺳﺘﺎن

۸۲- ﺳﻴﺪ ﻣﻮﺳی ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻻﻣﺮد و ﻣﻬﺮ

۸۳-  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠی ﭘﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻣﺎﻛﻮ

۸۴- ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀی ﺧﺎﺗﻤی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن

۸۵- ﺟﻠﻴﻞ رﺷﻴﺪی ﻛﻮﭼی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻣﺮودﺷﺖ

۸۶- ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ورﻧﺎﺻﺮی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن

۸۷- ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺑﺤﺮﻳنی منتخب مشهد و کلات

۸۸- ﻧﺼﺮﷲ ﭘﮋﻣﺎن ﻓﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻣﺸﻬﺪ و ﻛﻼت

۸۹-  ﻣﻬﺪی ﻋﻴﺴی زاده ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻴﺎﻧﺪوآب

۹۰-  ﻣﻬﺪی اﺳﻤﺎﻋﻴﻠی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻴﺎﻧﻪ

۹۱- ﺣﺴﻴﻦ رﺋﻴﺴی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻴﻨﺎب

۹۲-  رﺿﺎ آرﻳﺎن ﭘﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻣﻴﻨﻮ دﺷﺖ و ﻛﻼﻟﻪ

۹۳- اﻟﻬﺎم آزاد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺎﺋﻴﻦ

۹۴-  ﻣﺠﻴﺪ اﻧﺼﺎری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻮرآﺑﺎد

۹۵-  ﻓﺮﻫﺎد ﻃﻬﻤﺎﺳﺒی ﻣﻨﺘﺨﺐ  نی رﻳﺰ و اﺳﺘﻬﺒﺎن

۹۶-  اﺣﺴﺎن ارﻛﺎﻧی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و ﻓﻴﺮوزه

۹۷-  ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮش آﺑﺎدی ﻣﻨﺘﺨﺐ  وراﻣﻴﻦ

۹۸- ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﺣﺎﺟی ﺑﺎﺑﺎیی ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﻫﻤﺪان

۹۹- اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼﺣی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻤﺪان

۱۰۰- ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮﻛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻳﺰد و اﺷﻜﺬر

۱۰۱- جعفر راستی منتخب شبستر

۱۰۲- مجتبی توانگر منتخب تهران

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار