تابناک / همه ماایران اسلامی رادوست داریم اعتقادداریم این کشورباخون هزاران شهیدآبیاری شده است امامهترین محاسن آن استقلال است که محتاج ابرقدرتهانیست ومتکی به خوداست هرچندبرخورداری امنیت مناسب رابایدبه محسنات کشورایران اضافه کردامااین که برخی رسانه ها بیشتراز نوک دماغ خودرانمی بینندوگفته می شودبه دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی مردم به خیابانهاامدندجای تعجب است که بایدپرسیدآیاگرانی فقط مربوط به امسال است.طی چهل سال انقلاب چه وقت ارزانی بوده است؟ چرابه دنبال واقعیت هانیستیم ؟
کد خبر: ۵۴۷۷۷۶
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۳ 04 January 2018

تابناک / همه ماایران اسلامی رادوست داریم اعتقادداریم این کشورباخون هزاران شهیدآبیاری شده است امامهترین محاسن آن استقلال است که محتاج ابرقدرتهانیست ومتکی به خوداست هرچندبرخورداری امنیت مناسب رابایدبه محسنات کشورایران اضافه کردامااین که برخی رسانه ها بیشتراز نوک دماغ خودرانمی بینندوگفته می شودبه دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی مردم به خیابانهاامدندجای تعجب است که بایدپرسیدآیاگرانی فقط مربوط به امسال است.طی چهل سال انقلاب چه وقت ارزانی بوده است؟ چرابه دنبال واقعیت هانیستیم ؟

اصلا سرازیرشدن این بار مردم به خیابانها جنبه سیاسی ندارد .دلایل مختلفی دراین ماجرانقش دارندکه وضعیت معیشتی یکی ازاینهااست .انباشت ثروت دردست محدودی ازافراد،بیکاری جوانان وبه ستوه امدن خانواده ها،خرد شدن غرورجوانان علی الخصوص تحصیلکردگان ،عدم امنیت شغلی ،باندبازی دراشتغال جوانان،توزیع ناعادلانه ثروت،فاصله طبقاتی،نگاه به توزیع بودجه کشوروسهم کمتر دولت ،ارتقای اطلاعات مردم ،فاصله گرفتن مردم ازصداوسیماودرنتیجه روی اوری به رسانه های بیگانه وانگاه تحریک مردم توسط انان،اختلافات داخلی وتمرکزمستمر کاندیداها ی ریاست جمهوری برانتخابات ،فاصله زندگی مردم بامسئولین وده هادلایل دیگرموجب شدتابرخی مردم راهی خیابانهاشوند(هرچنددرنحوه اعتراضات مردم بحث وجوددارد)که لازم است به جهت دوام وقوام انقلاب این موضوعات به طوراساسی بررسی شوند.


به عنوان یک رسانه برایم جای تعجب است که میزان مخاطبین ماهابه اندازه یک صدم رسانه های خارجی ودروغین نیست.

بایدازخودم پرسیده شودکه چه عواملی باعث این اختلاف شده است ؟اگربرخی کانالهاهم توانسته اندمخاطبینی جذب کنندبه خاطرصراحت اخبارانهانیست بلکه ریشه درچیزهای دیگردارد! همه مابایددست به دست هم دهیم تا مشکلات کشورمابه حداقل برسد.


علی پور مدیرمسئول همای گیلان

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار