مناقصه عمومی یک مرحله ای
کد خبر: ۱۰۹۵۵۳۱
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۳ 05 March 2023

بسمه تعالی
مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان احداث : احداث مرکز جامع سالمت بندر کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه
دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نظر دارد را : احداث مرکز جامع سالمت بندر کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل ا سناد فراخوان تا بازگ شایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت )ستاد( به آدرس ir.setadiran.www انجام خواهد شد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار